Tax Free susigrąžinimas su Tax Card

Tax Card

Tax Free Shopping paslauga – tai pridėtinės vertės mokesčių (PVM) sugrąžinimas užsienio (ne ES) šalių gyventojams, kurie įsigyja prekių ir jas su asmeniniu bagažu išsiveža iš Europos Sąjungos teritorijos.

Su Tax Card kliento kortele galėsite susigrąžinti didesnę pinigų sumą, greičiau ir paprasčiau. Prisijungę prie Tax Card vidinės sistemos galėsite stebėti grąžinamas sumas, pasirinkti norimą išmokėjimo būdą, matyti sukauptas papildomas lojalumo išmokas. Informaciją, apie grąžintinas sumas ir kaip užsisakyti Tax Card kliento kortelę, galite rasti www.taxcard.lt

Tax Free Shopping paslaugoms Lietuvoje yra nustatyta minimali pirkinio suma. Viename pirkinio kvite nurodyta pirkimo suma turi būti ne mažesnė kaip 55 Eur.

Įsigytas prekes iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalu išvežti per tris mėnesius nuo prekių įsigijimo datos, kitu atveju, Tax Free Shopping paslauga negalima.

PVM mokesčių grąžinimą sudaro 3 etapai:

Tax Free formos išdavimas. Įsigijus prekes pardavėjas turi įteikti užpildytą Tax Free formą kartu su pirkimo kvitu.

Muitinės patvirtinimas. Išvykstant iš Lietuvos teritorijos užpildytą Tax Free formą pateikite muitinės darbuotojui, kuris patvirtins Jūsų Tax Free formas muitinės antspaudu. Jums būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pirkinių kvitus bei pačius pirkinius.

– Pinigų išmokėjimas. Išmoką grynaisiais pinigais galite atsiimti išvykimo iš Lietuvos zonose, užėję į Tax Card pinigų išmokėjimo punktą. Išmoką taip pat galite gauti pavedimu į kreditinę kortelę ar sąskaitą pasirinktoje elektroninėje mokėjimo sistemoje (PayPal, WebMoney ir kt.). Susigrąžinant mokesčius pavedimu, Jums reikės į voką su atgaliniu Tax Card adresu įdėti muitinės patvirtintas Tax Free formas ir jas išsiųsti paštu. Gavę formas Tax Card iš karto perves Jums pinigus.

Tax Free покупки c Tax Card

Услуга Tax Free Shopping (беспошлинные покупки) – возврат налога на добавленную стоимость (НДС) покупателям из зарубежных стран (не ЕС) за приобретенные и вывезенные с территории Европейского союза в личном багаже товары.

С картой клиента Tax Card вам будет возвращено больше денег, это будет сделано быстрее и проще. После подключения к внутренней системе Tax Card вы сможете следить за возвращаемыми суммами, выбирать требуемый способ выплаты, просматривать накопленные дополнительные выплаты за лояльность. С информацией о возвращаемых суммах и заказе карты клиента Tax Card можно ознакомиться по адресу www.ru.taxcard.eu

Для услуги Tax Free Shopping в Литве установлена минимальная сумма покупки. Сумма, указанная в одном чеке на купленные товары, должна составлять не менее 55 евро.

Приобретенные товары с территории Литовской Республики необходимо вывезти в течение трех месяцев со дня их приобретения. В других случаях услуга Tax Free Shopping не оказывается. Возврат НДС состоит из 3 этапов:

Выдача формы Tax Free. После приобретения товаров продавец вместе с чеком должен выдать заполненную форму Tax Free.

Подтверждение таможни. При выезде с территории Литвы предъявите заполненную форму Tax Free работнику таможни, который поставит на ваших формах Tax Free печать. Вам необходимо иметь при себе удостоверение личности, чеки на товары и сами покупки.

Выплата денег. Выплата наличных денег производится в пунктах выплаты Tax Card, расположенных в зонах выезда из Литвы. Выплату также можно получить путем перевода на кредитную карту или счет в выбранной электронной платежной системе (PayPal, WebMoney и др.). В таком случае вам потребуется вложить в конверт с обратным адресом Tax Card утвержденные таможней формы Tax Free и выслать их по почте. После получения форм Tax Card сразу переведет вам деньги.

Tax Free Shopping with Tax Card

Tax Free Shopping – it is value added tax (VAT) refund service to foreign (not EU) residents that purchase goods in Lithuania and export them out of EU territory.

With loyalty Tax Card, you can refund larger amount of money, easily and conveniently. By logging in to Your Tax Card account, You can track your payments, view additional loyalty refunds, as well as select refund method. Information about refund amounts and how to order loyalty Tax Card can be found at www.taxcard.eu

Tax Free Shopping services in Lithuania has a minimal purchase amount. Minimal purchase value in a single receipt must be at least 55 Eur in order to receive a refund.

Goods that have been purchased in Republic of Lithuania must be exported in the following three months from the purchase date, otherwise Tax Free shopping services are not allowed.

VAT refund services compose from 3 stages:

Tax Free form provision. After purchase, vendor must provide You a filled Tax Free form together with purchase receipt.

Customs approval. Travelling out of European Union territory, please provide a filled Tax Free form to a representative of Customs, who will approve your Tax Free form with Customs’ stamp. You must have Your identity document, purchase receipts as well as Your purchases.

Refund payment. Refunds can be obtained in cash at Lithuanian border zones at Tax Card representatives’ site. Refund can also be obtained by transfer to credit card or personal account trough selected payment system – PayPal, Payza, Western Union, WebMoney, Easypay, MoneyGram and Alipay. To obtain refund via transfer to personal account, You will need to send customs-approved Tax Free form by post indicating return address of Tax Card. After we receive Your Customs-approved Tax Free forms, we will immediately transfer Your money.Tax Card Lithuania
Ph. +370 636 70001
info@taxcard.eu
www.taxcard.eu

UAB „DEINAVA“ privatumo politika

 

 

 1. UAB „Deinava“(toliau – Bendrovė), kodas 302295068, adresas Pergalės g. 43-3, Elektrėnų m., vertina Jūsų pasitikėjimą, todėl atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų.

 

 1. Šia UAB „DEINAVA“ privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) siekiame informuoti Jus apie Bendrovės užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti jums suprasti, kaip ir kokie jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes jūs turite. 

 

 1. Privatumo politika yra skirta mūsų klientams, į Bendrovę besikreipiantiems asmenims, bei asmenims, kurie yra užsisakę Bendrovės naujienlaiškius.

 

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.

 

KOKIAIS PAGRINDAIS IR TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

5.1. sutartims su Jumis sudaryti ir vykdyti;

5.2. vykdyti tiesioginę rinkodarą;

5.3. telefoninių pokalbių įrašymui, siekiant gauti sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus bei atlikti paslaugų kokybės vertinimą;

5.4. Jums siekiant sudaryti lizingo (paskolos) sutartis su trečiaisiais asmenimis, tikslu įsigyti Bendrovės prekę.

5.5.  Jūsų gaunamų užklausų apdorojimui ir valdymui;

5.6.  kitais tikslais, kuriais turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jus duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

 

 1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

6.1. Jūsų sutikimas;

6.2. Sutarties su Jumis sudarymas ir/ar vykdymas;

6.3. mūsų teisinė pareiga nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

 

 

 

 

KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtis priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo tikslo. Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašomas galimų tvarkyti asmens duomenų apimtis.

 

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas

 

Tvarkomų asmens duomenų apimtis

Sutartims vykdyti ir sudaryti, kai sutartis sudaroma prekybos vietoje

Klientų (fizinių asmenų) – vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, parašas, prekės pristatymo adresas, apmokėjimo duomenys (kai apmokėjimas vykdomas pavedimu);

Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

 

Sutartims vykdyti ir sudaryti, kai sutartis sudaroma per Bendrovės el. parduotuvę, registruojantis prie vartotojo paskyros

Klientų (fizinių asmenų) – vardas, pavardė, gimimo data, adresas (arba prekės pristatymo adresas), mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos sąskaitos numeris, atliekamų mokėjimų data, atliekamų mokėjimų suma, apsipirkimo istorija;

Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

 

Sutartims vykdyti ir sudaryti, kai sutartis sudaroma per Bendrovės el. parduotuvę, nesiregistruojant prie vartotojo paskyros (greitasis apsipirkimas)

Klientų (fizinių asmenų) – vardas, pavardė, gimimo data, prekės pristatymo adresas, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos sąskaitos numeris, atliekamų mokėjimų data, atliekamų mokėjimų suma;

Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

 

Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant gauti sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus bei atlikti paslaugų kokybės vertinimą.

 

Vykdome tik elektroninės parduotuvės ir prekybos salonų kontaktiniais telefono numeriais vykdomų telefoninių pokalbių įrašymą.

 

Telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas.

 

Lizingo (paskolos) sutartims su trečiaisiais asmenimis sudaryti, tikslu įsigyti Bendrovės prekę.

 

Vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, gyvenamosios vietos adresas, darbovietės pavadinimas, pareigos, šeimos sudėtis, šeimos mėnesio pajamos po mokesčių, šeimos finansiniai ir kiti įsipareigojimai, parašas;

Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys – vadovo ar įgalioto asmens vardas pavardė, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymui, siunčiant naujienlaiškius

Vardas, elektroninis paštas;

Besikreipiančių asmenų užklausų apdorojimu ir valdymui

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, parašas ir kiti duomenys, kuriuos palieka besikreipiantys į Bendrovę asmenys.

 

 

 1. Jus savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais +370 68344332 arba el. paštu: e-parduotuve@deinava.lt arba paspaudę ant atsisakymo nuorodos, kuri siunčiama kartu su kiekvienu naujienlaiškiu. Asmens nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.

 

 1. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu, yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Jūsų sutikimo.

 

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

10.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;

10.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

10.3. Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;

10.4. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;

10.5. Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;

10.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;

10.7. Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

 

KAIP ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Mes saugome asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 

 1. Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos.

 

 1. Telefoninio pokalbio įrašai saugomi 6 (šešis) mėnesius.

 

 1. Besikreipiančių į mus asmenų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo gaunamo užklausos išsprendimo.

 

 1. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos.

 

 1. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi lizingo (paskolos) sutartims su trečiaisiais asmenimis sudaryti, tikslu įsigyti Bendrovės prekę, perduodami atitinkamiems tretiesiems asmenims įgaliotiems tvarkyti šiuos asmens duomenis nustatytam tikslui pasiekti. Saugome nurodytus duomenis tiek, kiek tokia pareiga mums tvarkyti šiuos duomenis išplaukia iš galiojančių teisės aktų ar mūsų ir trečiojo asmens (partnerio) sudarytos bendradarbiavimo sutarties.

 

 1. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

 

KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

 1. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

19.1. kitiems duomenų valdytojams, kuriems asmens duomenys teikiami dėl sutarties su Jumis įvykdymo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų,prekių pristatymo bendrovėms ir pan.); 

19.2. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms ir pan.);

19.3. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;

19.4. kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

 1. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS?

 

 1. Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs sudarote su mumis sutartį dėl prekių įsigijimo, pateikiate užsakymą dėl prekių, pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktu būdu: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mums ir kt.

 

 1. Jeigu siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį, kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes galime duomenis rinkti ir iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali būti mūsų partneriai, viešieji šaltiniai arba vieša informacija iš trečiųjų šalių. Mes galime sujungti duomenis iš vieno šaltinio su kito šaltinio duomenimis. Tai daroma tik tam, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas.

 

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Jus turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

23.1. Teisę gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;

23.2. Teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

23.3. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

23.4. Teisę perkelti asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam Duomenų valdytojui);

23.5. Reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar yra kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;

23.6. Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei yra Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;

23.7. Atšaukti sutikimą, kuris duotas Bendrovei;

23.8. Kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.

 

 1. Savo teises galite įgyvendinti kreipdamasis į mus ir pateikdami atitinkamą prašymą šiais kontaktais: +370 68344332 arba el. paštu: e-parduotuve@deinava.lt. Atsakysime Jums per 30 kalendorinių dienų po Jūsų prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto pranešant, jei Jūsų prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi arba dėl savo įgyvendinimo sudėtingumo ar kitų objektyvių priežasčių, sąlygojančių ilgesnio termino būtinumą.

 

 1. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, siekiant susidariusią situaciją išspręsti taikiai, prašome pirmiausia kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą.

 

KOKIAIS BŪDAIS GALITE SU MUMIS SUSIEKTI?

 

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

26.1. Elektroniniu paštu: e-parduotuve@deinava.lt

26.2. Skambindami telefonu: +370 68344332

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

 1. Mes galime periodiškai atnaujinti šią Privatumo politiką. Įsipareigojame pranešti Jums apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus mūsų tinklapyje ar kitu pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

 

 

 

 

____________________________________________________________________