Tax Free susigrąžinimas su Tax Card

Tax Card

Tax Free Shopping paslauga – tai pridėtinės vertės mokesčių (PVM) sugrąžinimas užsienio (ne ES) šalių gyventojams, kurie įsigyja prekių ir jas su asmeniniu bagažu išsiveža iš Europos Sąjungos teritorijos.

Su Tax Card kliento kortele galėsite susigrąžinti didesnę pinigų sumą, greičiau ir paprasčiau. Prisijungę prie Tax Card vidinės sistemos galėsite stebėti grąžinamas sumas, pasirinkti norimą išmokėjimo būdą, matyti sukauptas papildomas lojalumo išmokas. Informaciją, apie grąžintinas sumas ir kaip užsisakyti Tax Card kliento kortelę, galite rasti www.taxcard.lt

Tax Free Shopping paslaugoms Lietuvoje yra nustatyta minimali pirkinio suma. Viename pirkinio kvite nurodyta pirkimo suma turi būti ne mažesnė kaip 55 Eur.

Įsigytas prekes iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalu išvežti per tris mėnesius nuo prekių įsigijimo datos, kitu atveju, Tax Free Shopping paslauga negalima.

PVM mokesčių grąžinimą sudaro 3 etapai:

Tax Free formos išdavimas. Įsigijus prekes pardavėjas turi įteikti užpildytą Tax Free formą kartu su pirkimo kvitu.

Muitinės patvirtinimas. Išvykstant iš Lietuvos teritorijos užpildytą Tax Free formą pateikite muitinės darbuotojui, kuris patvirtins Jūsų Tax Free formas muitinės antspaudu. Jums būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pirkinių kvitus bei pačius pirkinius.

– Pinigų išmokėjimas. Išmoką grynaisiais pinigais galite atsiimti išvykimo iš Lietuvos zonose, užėję į Tax Card pinigų išmokėjimo punktą. Išmoką taip pat galite gauti pavedimu į kreditinę kortelę ar sąskaitą pasirinktoje elektroninėje mokėjimo sistemoje (PayPal, WebMoney ir kt.). Susigrąžinant mokesčius pavedimu, Jums reikės į voką su atgaliniu Tax Card adresu įdėti muitinės patvirtintas Tax Free formas ir jas išsiųsti paštu. Gavę formas Tax Card iš karto perves Jums pinigus.

Tax Free покупки c Tax Card

Услуга Tax Free Shopping (беспошлинные покупки) – возврат налога на добавленную стоимость (НДС) покупателям из зарубежных стран (не ЕС) за приобретенные и вывезенные с территории Европейского союза в личном багаже товары.

С картой клиента Tax Card вам будет возвращено больше денег, это будет сделано быстрее и проще. После подключения к внутренней системе Tax Card вы сможете следить за возвращаемыми суммами, выбирать требуемый способ выплаты, просматривать накопленные дополнительные выплаты за лояльность. С информацией о возвращаемых суммах и заказе карты клиента Tax Card можно ознакомиться по адресу www.ru.taxcard.eu

Для услуги Tax Free Shopping в Литве установлена минимальная сумма покупки. Сумма, указанная в одном чеке на купленные товары, должна составлять не менее 55 евро.

Приобретенные товары с территории Литовской Республики необходимо вывезти в течение трех месяцев со дня их приобретения. В других случаях услуга Tax Free Shopping не оказывается. Возврат НДС состоит из 3 этапов:

Выдача формы Tax Free. После приобретения товаров продавец вместе с чеком должен выдать заполненную форму Tax Free.

Подтверждение таможни. При выезде с территории Литвы предъявите заполненную форму Tax Free работнику таможни, который поставит на ваших формах Tax Free печать. Вам необходимо иметь при себе удостоверение личности, чеки на товары и сами покупки.

Выплата денег. Выплата наличных денег производится в пунктах выплаты Tax Card, расположенных в зонах выезда из Литвы. Выплату также можно получить путем перевода на кредитную карту или счет в выбранной электронной платежной системе (PayPal, WebMoney и др.). В таком случае вам потребуется вложить в конверт с обратным адресом Tax Card утвержденные таможней формы Tax Free и выслать их по почте. После получения форм Tax Card сразу переведет вам деньги.

Tax Free Shopping with Tax Card

Tax Free Shopping – it is value added tax (VAT) refund service to foreign (not EU) residents that purchase goods in Lithuania and export them out of EU territory.

With loyalty Tax Card, you can refund larger amount of money, easily and conveniently. By logging in to Your Tax Card account, You can track your payments, view additional loyalty refunds, as well as select refund method. Information about refund amounts and how to order loyalty Tax Card can be found at www.taxcard.eu

Tax Free Shopping services in Lithuania has a minimal purchase amount. Minimal purchase value in a single receipt must be at least 55 Eur in order to receive a refund.

Goods that have been purchased in Republic of Lithuania must be exported in the following three months from the purchase date, otherwise Tax Free shopping services are not allowed.

VAT refund services compose from 3 stages:

Tax Free form provision. After purchase, vendor must provide You a filled Tax Free form together with purchase receipt.

Customs approval. Travelling out of European Union territory, please provide a filled Tax Free form to a representative of Customs, who will approve your Tax Free form with Customs’ stamp. You must have Your identity document, purchase receipts as well as Your purchases.

Refund payment. Refunds can be obtained in cash at Lithuanian border zones at Tax Card representatives’ site. Refund can also be obtained by transfer to credit card or personal account trough selected payment system – PayPal, Payza, Western Union, WebMoney, Easypay, MoneyGram and Alipay. To obtain refund via transfer to personal account, You will need to send customs-approved Tax Free form by post indicating return address of Tax Card. After we receive Your Customs-approved Tax Free forms, we will immediately transfer Your money.Tax Card Lithuania
Ph. +370 636 70001
info@taxcard.eu
www.taxcard.eu

1.   Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su pirkimo - pardavimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.deinava.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
   1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   1.3.3. juridiniai asmenys;
   1.3.4. visi aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę "Sutinku su pirkimo taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.


3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.deinava.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką e-parduotuve@deinava.lt arba paskambindamas numeriu 868344332. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.deinava.lt  internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo daikto pristatymo ar atsiėmimo dienos.
3.4. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis, Nauja redakcija 2011 m. gruodžio 30d. "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis" ir Lietuvos Respublikos civilio kodekso įstatymu apie vartojimo Sutartis.
3.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

3.6. Tuo atveju, kai Pirkėjas www.deinava.lt  internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visas prekes. Tuo atveju, kai bent viena iš prekių neatitinka Taisyklių 12 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

3.7 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo ar paslaugų sutarties pasirašymo. Pirkėjas privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę pardavėjui ir atsisakyti sutarties, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės, yra nepraradęs prekinės išvaizdos. Prekė turi būti neišpakuota ir originalioje gamintojo pakuotėje.  Pirkėjas turi pateikti daikto pirkimą iš pardavėjo įrodančius dokumentus bei prekės garantiją patvirtinantį dokumentą, jeigu toks yra. Prekių, kurios buvo gamintos pagal individualų kliento užsakymą, t. y. pagal kliento pasirinktą audinį ar spalvinį derinį, jeigu tai nėra standartinė prekės išvaizda, grąžinti nėra galimybės.


4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
4.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, (telefono numeris, el. pašto adresas).
4.4. Pirkėjas, naudodamasi www.deinava.lt  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjo užsakymas per 3 darbo dienas  neatliko apmokėjimo jei nebuvo sutarta kitaip.


6.   Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.deinava.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas  apmokėjimas.


7. Asmens duomenų apsauga


7.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.deinava.lt tikslais
7.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose užsakymo laukuose turi nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
7.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu. Taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti
7.4. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės www.deinava.lt  paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.deinava.lt  internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui, Pirkėjo filtrų pasirinkimų saugojimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.deinava.lt  funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.


8. Prekių pristatymas

8.1. Užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje www.deinava.lt, galima pasirinkti du pristatymo būdus:
    8.1.1. ATSIIMSIU PATS, užsakytas prekes galima atsiimti bet kuriame DEINAVOS salone nemokamai. Salonus, jų darbo laikus ir telefono numerius galima rasti, internetinės parduotuvės www.deinava.lt puslapio apačioje, dalyje MŪSŲ SALONAI.
    8.1.2. UAB„DEINAVA“, tai pristatymas į namus nurodytų adresu, prekių pristatymas užnešimas ir surinkimas, paslaugų kaina derinama atskirai elektroniniu paštu e-parduotuve@deinava.lt arba telefonu  +37068344332.
8.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą, jei jis buvo sumokėtas.
8.3. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.
8.4. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.
8.5. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).


9. Prekių apmokėjimas

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.deinava.lt  ir suformuotame krepšelio užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu jau apmokėjo pagal savo krepšelį.
9.2.Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:
    9.2.1. Bankiniu pavedimu. Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, įprastu būdu perveskite pinigus į mūsų sąskaitą iki prekių pristatymo dienos. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia būtinai nurodyti savo užsakymo numerį.

Gavejas: UAB „DEINAVA“

Sąskaitos numeris: LT814010042403310888

Bankas: AB LUMINOR bankas

Įmonės kodas: 302295068

Mokėjimo paskirtis: Užsakymo numeris

Taip pat, kad greičiau būtų pradėtas vykdyti Jūsų užsakymas, elektroniniu paštu e-parduotuve@deinava.lt išsiųskite pavedimo kopiją.
    9.2.2. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovės teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.
9.3. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 


10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.2. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.4. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
10.5. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.
10.6. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių Nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodytas. Apie prekių garantinį terminą Kuršių Nerijoje Pardavėjas Pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju.


11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti internetu įsigytas prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu e-parduotuve@deinava.lt arba info@deinava.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
11.2.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
     11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
     11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
     11.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
     11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
     11.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildyti grąžinimo dokumentą.
11.3. Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes , jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
11.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.6. Prekių, kurios buvo gamintos pagal individualų kliento užsakymą, t. y. pagal kliento pasirinktą audinį ar spalvinį derinį, jeigu tai nėra standartinė prekės išvaizda, grąžinti nėra galimybės.


12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.deinava.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.